0

PROTOX AbScent Lugtfjerner

240,00 kr.

Detaljer om produktet

ProtoxAbScent Lugtfjerner

Anvendes til fjernelse af restlugt. I vanskelige tilfælde kan kombineres med en afvaskning med produktet ProtoxHysan.

Nem anvendelse

ProtoxAbScent Lugtfjerner leveres i en forseglet alufoliepose. Aluposen åbnes og den vacuumpakkede inderposen åbnes ligeledes, inden den hvide inderste emballage lægges i en skål eller hænges op i rummet (Se mere om anvendelse).

ProtoxAbScent Lugtfjerner anvendes indendørs samt i biler og campingvogne til fjernelse af lugt efter fx. mug/skimmel, tobak, døde dyr m.m.

Virkemåde

ProtoxAbScent Lugtfjerner frigiver klordioxid i meget små mængder (< 0,1 ppm), når den udsættes for luftens fugtindhold. Klordioxid er både et effektivt desinfektionsmiddel samtidig med at det også nedbryder (oxiderer) ubehagelige lugtstoffer.

ProtoxAbScent-poserne er konstrueret til at afgive klordioxid langsomt, hvorved frigjorte lugtstoffer nedbrydes i takt med frigivelsen. Der er således ikke tale om at der med ProtoxAbScent udlægges en parfume (maskering), men reelt om en fjernelse af lugtstofferne.

Overskydende klordioxid nedbrydes hurtigt i dagslys og af lys fra lysstofrør.

ProtoxAbScent - Anvendelse

ProtoxAbScent Lugtfjerner virker ved at posen afgiver klordioxid når den kommer i kontakt med vanddamp i luften. Klordioxid nedbryder lugtpartiklerne ved iltning (oxidation).

I særligt tørre perioder (typisk i tørre vinterperioder) kan det være nødvendigt at hjælpe aktiveringen på vej. Det kan gøres ved at anbringe ProtoxAbScent-posen tæt på en klud/håndklæde opvredet med vand (f.eks. i en skål eller spand). Fordampningen fra kluden vil aktivere posen.

ProtoxAbScent Lugtfjerner indeholder ikke parfumer og efterlader efter endt brug ingen kemikalier i rummet.

Restlugt

ProtoxAbScent Lugtfjerner er beregnet til at fjerne restlugt. Forsøg altid at fjerne selve lugtkilden hvis det er muligt (døde dyr, sodsværtet træ, ekskrementer fra dyr mv.) inden behandling med ProtoxAbScent. Er der tale om massive lugtproblemer, vil det være en fordel først at foretage en afvaskning og/eller en tågesprøjtning med ProtoxHysan.

Brug

ProtoxAbScent poserne leveres forseglet i en alufolie-pose. Ved ibrugtagning klippes toppen af den yderste alufolie-pose og den indre vaccumpakkede plastpose tages ud. Palstposen åbnes ligeledes så den inderste hvide ProtoxAbScent-pose kan udtages. Posen placeres på en skål eller lignende på det højest mulige sted i rummet eller hænges op under loftet. Derved opnås den bedste effekt, idet aktivstoffet bedst opblandes med rumluften fra en høj placering.

ProtoxAbScent-poserne må aldrig lægges direkte på et bord, en hylde, på tekstiler eller i nærheden af metaller, da de vil forårsage en blegning eller korrosion!

Antal poser:

Hvor mange ProtoxAbScent poser, der skal anvendes, afhænger af rummets volumen (luftmængde). Nedenstående kvadratmeter-angivelser er således kun vejledende:

Rumstørrelse:
Antal poser:
 
Både, campingvogne, biler, skabe samt krybekældre, loftsrum, ventilationskanaler o.lign. under ca. 20 m³
1 stk.
 
Rum under 20 m²
1 stk.
 
Rum 20 - 40 m²
2 stk.
 
Rum over 40m²
"Flere"
 

Eksempler på anvendelse af ProtoxAbScent Lugtfjerner:
 

 Bil, båd, campingvogn mv.
Placer en ProtoxAbScent Lugtfjerner pose på en skål ell. lign. et passende sted i bilen, båden eller i campingvognen.?
Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.
Mug, tobaksrøg mv. i møbler, tekstiler, fodtøj, mv.
Møbler, tekstiler, fodtøj mv. placeres i et mindre rum, skab eller lign. Der ophænges en ProtoxAbScent pose i passende afstand over genstandene.?
Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.
Døde rotter, mus mv.
Placer en eller flere ProtoxAbScent Lugtfjerner poser i luftstrømmen så tæt på det døde dyr som muligt. I særligt slemme tilfælde, se næste afsnit.
Lugtproblemer efter afføring, døde dyr/mennesker mv. 
I forbindelse med lugtproblemer efter døde dyr, mennesker eller afføring, kan det være nødvendigt at fjerne gulvbrædder, indskud, forskallingsbrædder mv., hvis væsker gennem længere tid er sivet ned i konstruktionen. 
Der foretages derefter en afvaskning/vanding af fx. bjælkelag, brædder mv. og efterfølgende tågesprøjtning af rummet med ProtoxHysan.
Der afsluttes med ophængning af et passende antal ProtoxAbScent poser, hvorefter rummene forsegles for uvedkommende.?
Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 14 dage - 1 måned og fortsættes om nødvendigt indtil lugten er forsvundet.
Lugtproblemer i utilgængelige rum, krybekældre, ventilationskanaler mv.
Der foretages evt. først en tågesprøjtning med ProtoxHysan.
Efterfølgende udlægges/ophænges 1 eller flere ProtoxAbScent Lugtfjerner poser.?
Bemærk - Såfremt krybekælderen (eller andet rum) er fugtig, skal denne nedtørres til et acceptabelt normalniveau inden brug af ProtoxAbScent poser.
Vinteroplægning
ProtoxAbScent Lugtfjerner poserne kan med fordel anvendes i forbindelse med vinteroplægning af båd/campingvogn eller ved nedlukning af sommerhus i vinterhalvåret. Her vil poserne virke over 1 måned og holde muglugt væk.
Sodlugt efter brandskade
Inden lugtsanering påbegyndes, fjernes brandskadede bygningsdele.
Der foretages derefter en grundig afvaskning af tilgængelige overflader med ProtoxHysan efterfulgt af en tågesprøjtning.
Der afsluttes med ophængning af et passende antal ProtoxAbScent Lugtfjerner poser, hvorefter rummene forsegles for uvedkommende.?
Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1 måned og forsættes om nødvendigt indtil lugten er forsvundet.
 

 
 Kloragtig lugt
ProtoxAbScent-poserne vil under brug afgive en svag kloragtig lugt. Denne lugt forsvinder hurtigt, når posen er opbrugt eller når rummet ventileres. Selvom ProtoxAbScent-poserne afgiver klordioxid, vil koncentrationen under korrekt brug være under den arbejdshygiejniske grænseværdi (< 0,1 ppm).


Ophold

Længerevarende ophold i rum med ProtoxAbScent Lugtfjerner-poser bør undgås.

Personer med åndedrætsproblemer, astmatikere og børn må ikke opholde sig i opholdsrum under lugtsaneringen.


Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af ProtoxAbScent:
 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå at beskadige ProtoxAbScent-posen ved udtagning af yderposen.
Hvis ProtoxAbScent-posen beskadiges, kasseres den øjeblikkeligt og smides i en udendørs affaldsspand.
Må ikke komme i direkte kontakt med vand eller fugt.
Må ikke anbringes i direkte sollys.
Må ikke anbringes ovenpå eller i nærheden af en varmekilde.
Sørg for god plads omkring posen for at undgå blegningseffekter.
Udsæt ikke posen for andre stoffer, herunder syrer, rengøringsmidler mv.
Under uheldige omstændigheder kan der udvikles giftig gas.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.